Mordet i Bråstorp

Mordet I Bråstorp

Carl Mathisson Dömd för mord

Ur Aftonbladet 9 sept 1849


Carl Nils och Jöns som nämns i texten är alla bröder till Elsa Mathsdotter.
Anteckningar ur förhörslängd och domprotokoll meddelsta härad.
Carl Matsson och hans bröder Nils och Jöns har enligt domprotokoll inte varit helt
oskyldiga i vissa sammanhang. Jöns åtalad för häleri, Nils för idag kallat olaga hot
mot sin styvfader och moder samt Carl för hetsigt levene slagsmål mm och till slut
mord.
(Texten nedan är till stor del utdrag ur domboken för hovrätten över blekinge och
Skåne. Googles översättare kan ha problem med den texten)
Carls brott var följande Tilltalad att hafva ihjälskjutit Bonden Olaus Andersson i
Bråstorp 1849
Dömd för Wägfridsbrott 1847
Tilltalad för sin Moders ofredande 1853
Tilltalad för slagsmål 1854

Länsmans rapport 1849-10-10
Från kronolänsman Carlsson ankom den 29 sistlidne september en skrivelse.
Nästlidna söndagsafton omkring kl 9 inträffade den obehagliga händelsen, att efter
ett föregånget slagsmål och flera skotts avlossande, samt stenkastning uti
Bråstorps by, bonde Olaus Andersson i Bråstorp blivit träffad av ett skott i nacken,
så att han ögonblickligen därav avled. För skottets avlossande är angiven drängen
Carl Mattsson i Höryda som jämte hans broder Nils Mattsson i Yxnarum varit i
handgemäng med Olaus Andersson, varunder skottet av Carl Mattson avlossades,
vadan denne senare av mig följande måndagseftermiddag arresterades och till
Länshäktet införpassades.
Å avlidne Olaus Andersson har besiktning på min rekvisition blivit anställd av
provinsialläkaren herr doktor Hellman, vadan jag jämte tillkännagivandet härmed
ödmjukeligen anhåller det herr domhavanden behagade med möjligaste första
över detta brott företaga rannsakning och torde jag om dagen som därtill
bestämmes bliva underrättad så tidigt, att jag kan komma i tillfälle inkalla
målsägare och uppgiva vittnen.
Enligt prästbevis är drängen Carl mattsson i Höryda, Fridlevstad socken född den
26 juni 1828. Han har gjort sig känd för ett våldsamt sinnelag samt tvenne gånger
varit ställd under tilltal och dömd för grövre slagsmål och vägfridsbrott.
Brodern Nils Mattsson är född den 21 mars 1823 och bor nu i Yxnarum 26. Under
de 2 år han vistats i Listerby fört en oklandrad vandel. Bonden Jöns Mathsson i
Bråstorp är född i Fridlevstad socken den 1 maj 1820. vad hans förda levnad
angår, har han år 1847 varit tilltalad och dömd för innehavande av stulet gods,
varför han undergått uppenbar kyrkoplikt i Tving kyrka samma år, men sedan
nämnde tid har något klander mot honom icke förekommit.
Attest av pastor Almkvist i Tving. Avlidne bonden Olaus Andersson i Bråstorp som
år 1847 hitkom från Fridlevstad församling var född därstädes den 5 juni 1806.
Inget klander finns på hans vandel. Se vidare nr 423

nr423 1849-10-31
Upptogs åter målet under nr 397 i denna dombok där som skrives att från
kronolänsman Carlsson ankom den 29 sistlidne september en skrivelse. Nästlidna
söndagsafton omkring kl 9 inträffade den obehagliga händelsen, att efter ett
föregånget slagsmål och flera skotts avlossande, samt stenkastning uti Bråstorps
by, bonden Olaus Andersson i Bråstorp blivit träffad av ett skott i nacken, så att
han ögonblickligen därav avled. För skottets avlossande är angiven drängen Carl
Mattsson i Höryda som jämte hans broder bonden Nils Mattsson i Yxnarum varit i
handgemäng med Olaus Andersson, varunder skottet av Carl Mattson avlossades,
vadan denne senare av mig följande måndagseftermiddag arresterades och till
Länshäktet införpassades.
Inställde sig Jöns Mattsson och hans hustru Maria Andersdotter och den senares
syster Anna Andersdotter, men avlidne Olaus Anderssons änka Kerstin Månsdotter
avhördes icke.
Carl mattsson och Nils Mattsson upphämtades från häktet. Se vidare nr 437.

1849-11-05
Upptogs målet under nr 423 i denna dombok och upphämtades nu åter Carl
mattsson och Nils Mattsson från häktet i närvaro av kronolänsman Carlsson och
änkan Kerstin Månsdotter.
Förmälande Nils Mattsson att han tappat sin pistol på vägen i början av slagsmålet
och innehade den således icke, då Olaus Andersson låg ovanpå honom och Carl
Mattsson ävensom Nils Mattsson försäkrade att de icke haft i sin hand Carl
Mattssons pistol under våldet vilket den sistnämnde jämväl vitsordat, men till
meddelande av vidare upplysningar än dem som redan lämnats angående det
ifrågavarande brottet kunde icke någondera förmås.

1850-07-10
Sedan häradsrätten genom utslag den 5 november sistlidne år, vilket blivit
höglovliga Hovrätten över Skåne och Blekinge prövning underställt sakfälldes
drängen Carl Mattsson i Höryda för grovt vållande till bonden Olaus Anderssons i
Bråstorps död, att erlägga full mansbot med 100 rd banco och att i Tvings kyrka
undergå uppenbar skrift en söndag eller i brist av tillgång till böter avstraffas med
28 dagars fängelse vid vatten och bröd.
Hovrätten har i utslag den 4 sistlidne februari istället dömt Carl Mattsson för dråp å
bemälte Olaus Andersson att mista livet genom halshuggning. Så har Carl
Mattsson uti till Kungl Maj:t i underdånighet ingiven besvärsskrivelse yrkat
befrielse från ansvar för dråpet, vilket han förnekat och istället sökt göra avhörda
vittnet förre bonden Nils Olsson i Bråstorp därför misstänkt, för detta ändamål
begärt vittnesförhör med bonden Håkan Andersson, drängen Abram Andersson
och hustrun Carin Andersdotter i Bråstorp samt pigan Anna Andersdotter i Berg
och bonden Sven Nilsson i Höryda. Uppskov till Urtima ting den 31 juli.

1850-07-31
Upptogs åter målet under nr 504 vid sommartinget kronolänsmannen Carlsson
åklagare och bonden Carl Mattsson i Höryda tilltalad för vållande till bonden Olaus
Anderssons i Bråstorp död. Ingen av målsägarna lät sig avhöra.
Eftersom ingen av målsäganden hörde av sig kan jag bara tolka det som att Carl
blev frikänd för mordet. Återstår att få upplysningar om någon blev fälld för mordet.
Carl gifter sig och skaffa familj. 1870 emigrerar Carl till USA. Väl där byter han
namn till Charles J Freeland. Hans övriga familj följer efter till USA.
Se vidare biografin över Carl Matsson (Charles Freeland)
Olaus Andersson efterlämnade sin hustru Kerstin Månsdotter och en tolvårig son
Sven Johan